נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תעודות סל על מטבע

 

תכלית תעודות סל  >  תעודות סל על מטבע  > בחר: 

תמורה
כספית
באלפי ₪
כמות
עסקאות

 
תשואה
מתחילת
החודש ב-%
תשואה
יומית
ב-%
מחיר
אחרון

באג'
מספר נייר Reinvest שם התעודה
מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד         מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד
600.08 ₪ 3 תשואה מתחילת החודש  0.00% תשואה יומית  0.00% 5,381.84 1128982 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית פיקדון (00A)
98.44 ₪ 5 תשואה מתחילת החודש -2.12% תשואה יומית  0.51% 42,069.00 1129063   תכלית פיקדון אירו (0Da)
3,851.55 ₪ 22 תשואה מתחילת החודש -0.28% תשואה יומית -0.12% 36,653.00 1128966   תכלית פיקדון דולר סד-1 (0Da)
232.66 ₪ 11 תשואה מתחילת החודש -0.36% תשואה יומית -0.22% 38,084.00 1129022 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית פיקדון דולר סד-2 (0Da)
4.70 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש -2.57% תשואה יומית  0.49% 46,947.00 1129055   תכלית פיקדון לירה שטרלינג (0Da)

 

תעודות סל על מטבע (נקראות גם "תעודות התחייבות") עוקבות אחר שערי מטבע חוץ או השקל. תעודות אלו אינן גובות דמי ניהול ונושאות ריבית שבועית, המחושבת באופן יומי (כקבוע בתשקיף התעודה).

תעודות סל על מטבע העוקבות אחר מטבע חוץ, נושאות ריבית המבוססת על ריבית ה- Libor ואילו תעודות סל על מטבע שקלי נושאות ריבית על בסיס ריבית בנק ישראל.

 

ריבית

ריבית זו, יכולה שתהא משולמת אחת לרבעון או לחילופין מושקעת חזרה במטבע ונצברת במחיר התעודה (שיטת ה- Reinvest).

 

על מחירה של תעודת פקדון משפיעים שני פרמטרים.

1. שער המטבע הרציף הנסחר בין הבנקים.

2. ריבית המבוססת על שיעור ריבית ה- Libor במקרה שנכס הבסיס הנו מט"ח / ריבית בנק ישראל, בניכוי מרווח מסוים (כמצוין בתשקיף התעודה / דו"ח הצעת המדף).

 

דוגמא לחישוב מחיר תעודת סל פיקדון (שאינה Reinvest)

 

נכס בסיס

שטרלינג

שער חליפין

6

מקדם ריבית צבורה ל- 1 ע.נ.

1.01

מספר ערכים
נקובים

50

 

 

 

 

 


 


דוגמא לחישוב מחיר תעודת סל פירדון שאינה Reinvest