נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תכלית תל בונד לא צמודות (00A)

 
תכלית תעודות סל  > תעודות סל אג"ח  > אג"ח חברות (קונצרניות)  > תכלית תל בונד לא צמודות (00A)
 
נתוני מסחר
 
תשואות
 
ספר פקודות


נמוך יומי גבוה יומי פתיחה בסיס מחיר אחרון תשואה
3,449.99 3,451.38 3,443.60 3,443.60 3,450.30 תשואה יומית 0.19%


תמורה ע.נ. תמורה כספית כמות עסקאות מינימום לפקודה שלב מסחר מספר נייר
16,230 559.99 (באלפי ₪) 3 58 סוף יום 1137561
- נתוני המסחר באדיבות אתר גלובס, בהשהיה ("דיליי") של 20 דקות
 
 

מידע כללי על תל בונד לא צמודות

תעודה
תכלית תל בונד לא צמודות (00A), היא תעודת סל העוקבת אחר מדד תל בונד לא צמודות, הכולל את כל אגרות החוב הקונצרניות (של חברות) שאינן צמודות למדד המחירים, הנושאות ריבית קבועה ומשתנה ונכללות במאגר האג"ח של הבורסה בישראל.
תעודת הסל תכלית תל בונד לא צמודות (00A) היא נייר ערך הנסחר בבורסה באופן רציף, וקיים לו עושה שוק שתפקידו לספק נזילות (היצע וביקוש) בשלב המסחר הרציף.

נכס בסיס
מדד תל בונד לא צמודות הנו מדד אג"ח (אגרות חוב) הכולל את כל אגרות החוב הקונצרניות (של חברות), שאינן צמודות למדד המחירים  ונושאות ריבית קבועה ומשתנה. המדד מתפרסם החל מחודש ינואר 2015.

תנאי הסף העיקריים לכניסה למדד

  • דירוג איגרות החוב יהיה לפחות (A-) בדירוג "מעלות" או (A3) בדירוג "מדרוג".
  • על האג"ח במדד להיכלל במאגר סדרות האג"ח למדדים של הבורסה בישראל.


משקל כל איגרת חוב במדד נקבע על פי היחס בין שווי השוק שלה לבין סך שווי השוק של כלל איגרות החוב המרכיבות את המדד ולא יעלה על 2%. ובנוסף, קיימת מגבלת משקל האוסרת אחזקה של מעל 20% למנפיק.
הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה, ב- 15.4 וב- 15.10. המדד מתעדכן ומתפרסם מידי 15 שניות.

 

 


 

*ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתית על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות משינוי דמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חולף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודות.

 
 
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיסתל בונד לא צמודות
נתוני התשואות השנתיות של שער החליפין נכונים לסוף שנת 2016
 
 
 
על תעודת הסל
 
מספר נייר: 1137561

שם בורסה: תכ.אינתבלצ

דמי ניהול: 0%*

דמי נאמן: 0.015%

מדיניות ריבית: 100% Reinvest

מטבע הצמדה: שקל

אופן ההמרה: נכס בסיס

שעות מסחר: 09:30-17:15 (יום א עד 16:15)

פרופיל חשיפה: 00A

תאריך הנפקה: 29/02/2016


* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף

 
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל בונד לא צמודות

שם הבורסה: TEL-BNL

בלומברג: TEL-BNL Index

 
 
 
 
מוצרים נוספים
 
 
 
 
 
גרף תכלית תל בונד לא צמודות (00A)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
* ניתן לשינוי על פי המנגנון המתואר בתשקיף. מובהר כי דמי הניהול הינם דמי הניהול המוצבים בנוסחת השווי ההוגן של התעודות המפורטות להלן. יצויין כי השפעת דמי הניהול על תשואות השווי ההוגן השנתיות על פי הנוסחאות שלהלן עלולות להיות שונות מדמי הניהול המוצהרים. דמי הניהול עשויים להשתנות עקב שינויים בשער המדד הנעקב ועקב חלוף הזמן מיום ההנפקה הראשונה של התעודה. הנתונים שהתקבלו בחלקם מצדדים שלישיים עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד. יש להביא בחשבון כי לאחר הפרסום, עשויים לחול שינויים בנתונים אשר יתכן ולא ימצאו ביטוי מיידי באתר.
** פרופיל החשיפה הינו בהתאם להנחיית הרשות לני"ע מיום 3.2.10.  (x00Ax)  ללא חשיפה למניות , ללא חשיפה למט''ח , סיכון האשראי מוגבל למוסדות פיננסים בישראל בדירוג חוב גבוה בלבד
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח