נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

סין סקירה כלכלית - שמירה על קצב צמיחה / אוגוסט 2011

 

סין - אוגוסט 2011

אוכלוסייה: 1.34 מיליארד (2011)

תמ"ג: 5.878 טריליון דולר (2010)

תמ"ג לנפש: 7,600 (PPP) דולר

צמיחה שנתית תמ"ג: 9.6% (נתוני רבעון 2 - 2011)

שיעור אינפלציה: 6.5% (יולי 2011)

ריבית: %6.56

שיעור אבטלה: 4% (2011)

דרוג אשראי:S&P) A+ ), A1 (Moody's)

 

 


 

נקודות מפתח

  • הכלכלה השנייה בגודלה בעולם במונחי תמ"ג
  • צמיחה שנתית של כ- 10%, לצד אינפלציה גבוהה
  • מאמצים של הממשל להגדיל את חלקה היחסי של הצריכה הפרטית בתוצר
  • ניסיונות לצנן את המחירים בשוק הנדל"ן באמצעות צעדים ממשלתיים
  • ייסוף קל בערכו של היואן מול הדולר ארה"ב, סוגיה שיוצרת מתיחות בין ארה"ב לסין
  • יצואנית מובילה

 

 

רקע

סין שהיא אחת ממדינות ה- BRIC (ברזיל, רוסיה, הודו וסין), נמנית עם המעצמות הכלכליות בעולם, וכוחה הכלכלי והפוליטי מתחזק מדי שנה. התמ"ג הסיני הינו השני בגודלו בעולם לאחר ארה"ב, אך אוכלוסייתה גדולה כמעט פי 4.5 מזו של ארה"ב. התוצר לנפש במונחי כח קנייה נמוך מאוד ועומד על כ- 7,600$ ומשקף את אחת הבעיות המרכזיות בסין, שהיא איכות חיים נמוכה יחסית למדינות המערב. מנגד, נתון זה משקף את פוטנציאל הצמיחה העצום הקיים בפני סין בשנים הקרובות.

לאור ההאטה בצמיחה העולמית ורצון לבנות כלכלה יציבה יותר, מנסה הממשל הסיני לעודד את הצריכה הפרטית. זאת על מנת להפחית את התלות הגדולה בייצוא ואת עודפי הייצור.

סין היא המדינה בעלת יתרות מט"ח הגדולות בעולם והמלווה (החיצונית) הגדולה ביותר לממשלת ארה"ב, כאשר בסוף 2010 הגיעו יתרות המט"ח שלה ל- 2.75 טריליון דולרים.

לאור הקשיים של ארה"ב להעלות את תקרת החוב שלה, התבטאו לאחרונה גורמי ממשל בסין על חובתה של ארה"ב לנהוג באחריות ולטפל בנחישות בבעיית החוב שלה. סין מוטרדת ממצבה של ארה"ב, המהווה יעד הייצוא השני שלה לאחר האיחוד האירופי, ובנוסף חוששת מהקלה כמותית נוספת שתיצור לחצים אינפלציוניים נוספים בעולם ובסין.

מתיחות גדולה קיימת בין ארה"ב וסין סביב מדיניות ייצוב המטבע של סין, אשר מונעת את התחזקותו, כמצופה ממטבע של מדינה שצומחת בשיעורים גבוהים. טענת האמריקנים היא, שסין שומרת את ערכו של היואן נמוך מדי, על מנת להנות מיתרון סחר שאינו הוגן.


 

 

הצמיחה בסין - פער משמעותי מצמיחת העולם

למרות סביבה כלכלית עולמית מאתגרת, התוצר הסיני צמח ב- 2.2%, במהלך הרבעון השני של שנת 2011, והצמיחה ברבעון הראשון הייתה מעט גבוהה יותר.

במהלך המשבר הכלכלי, סין ספקה את האיזון העולמי לכלכלות המתכווצות. בעוד שבשנת 2009 התכווץ התוצר העולמי בשיעור שנתי של 0.5%, צמחה סין בשיעור של 9.2%. בשנת 2010 חזרה סין לצמיחה גבוהה יותר שעמדה על 10.3%.

הצפי הוא שהצמיחה תאט במקצת במהלך השנים הקרובות ותתייצב בשיעור שנתי של כ- 9%, עקב העלייה החדה במדד המחירים (אינפלציה), הגוררת העלאות ריבית וצורך לצנן את עליות המחירים בשוק הנדל"ן. למרות ההאטה הצפויה, עדין מדובר בקצב צמיחה מרשים, הגבוה משמעותית משיעורי הצמיחה הצפויים בעולם ואף בשווקים מתפתחים.

חלק משמעותי מהצמיחה נובע מתהליך העיור המואץ שמתרחש במדינה.

 

שיעור הצמיחה בכלכלות הגדולות בעולם

שיעור הצמיחה ב-4 הכלכלות הגדולות בעולם

 

מקור: Tachlit Research, IMF

 


 

אינפלציה גבוהה

ביולי השנה, עלה מדד המחירים לרמה שנתית של 6.5%. באזורים הכפריים חלה עליה חדה יותר, בשיעור של 7.1%, לעומת עליה של 6.2% באזורים העירוניים. מרבית העלייה נבעה מגידול חד במחירי המזון בשיעור של כמעט 15% לעומת כ- 3% במוצרים אחרים.

העלייה החדה במדד חורגת מיעד האינפלציה של הממשלה, העומד על שיעור של בין 3% ל- 4% בשנה. עליה זו עשויה ליצור לחץ להמשך העלאת הריבית, מה שעלול לפגוע בקצב הצמיחה של סין.

 

שיעור האינפלציה בסין

שיעור האינפלציה בסין

 

מקור: TradingEconomics, Tachlit Research, China Economic Information Net


 

 

מדיניות מוניטרית ושער חליפין

כחלק מהניסיונות להתמודד עם האינפלציה הגואה, הבנק המרכזי של סין העלה שוב את הריבית השנתית להלוואות לרמה של 6.56%, ואת הריבית השנתית לפקדונות לרמה של 3.5%. בנוסף, הגדיל הבנק המרכזי את יחס הרזרבה של הבנקים בשיעור של 0.5% לרמה של 21.5%, על מנת לצמצם את כמות ההלוואות במשק, שסיפקו בשנים האחרונות דלק לעליית המחירים.

הריבית במשק טרום המשבר הייתה כ- 7.5% והורדה באופן חד לרמה נמוכה מ- 5% על מנת לעודד את הכלכלה כחלק מהתוכניות הממשלתיות שהונהגו בתקופת המשבר של 2008.

שערי הריבית בסין בשנים האחרונות

שיעור הריבית בסין

 

מקור: Tachlit Research ,The People's Bank Of China

 

ביוני 2010, עקב לחץ מתמשך של ארה"ב ומדינות נוספות הסוחרות עם סין, איפשר הממשל הסיני גמישות חלקית בקביעת שע"ח של היואן. צעד זה הוביל להתחזקותו של המטבע המקומי בקרוב ל- 6% במהלך השנה האחרונה. התחזקות שער החליפין מקשה על היצואנים הסיניים, אך מדובר בהתחזקות מינורית ביחס למדינות אחרות בהן הכלכלה צמחה בשיעורים גבוהים ובשילוב עם אינפלציה.


 

 

שוק הדיור

כלכלנים רבים מנסים למצוא תשובה לשאלת מיליון הדולר: האם הממצאים הכלכליים של שוק הנדל"ן הסיני מאפיינים בועה, או שמדובר בפער זמני בין ביקוש להיצע הצפוי להיסגר במהלך הזמן הקרוב ?

שאלה זו עולה מכיוון שבסין יש מספר רב של "ערי רפאים"- ערים חדשות שמתוכננות היטב, עם רמת תשתיות גבוהה ומתקנים רבים. אך ערים אלו נטושות, אלפי בנייני דירות, משרדים ומרכזי סחר חדשים לגמרי שעומדים ריקים.

בגלל גודלה של האוכלוסייה וקצב העיור המהיר, קשה להעריך בוודאות האם מתפתחת בועה בשוק הנדל"ן הסיני, שכן כמות כזו של אוכלוסיה יכולה להדביק את הפער במהירות.

ברור כי הממשל הסיני מוטרד מנושא מחירי הדיור ופועל רבות, בעיקר משנת 2010 ואילך על מנת להוריד את מחירי הדיור בצורה הדרגתית או ליצבם. המגבלות שהעביר הממשל, כללו: דרישת הון עצמי גבוה לצורך לקיחת משכנתא, העלאת הריבית למשכנתאות, הגדלת היצע הדירות ומגבלות על רכישת נכס שני. מחירי הדירות בערים המרכזיות החלו לרדת, אך המחירים בפרברים ובערים הקטנות ממשיכים לעלות. למרות צעדי הממשל, ההשקעה בפיתוח נדל"ן במחצית הראשונה של שנת 2011 גדלה בקצב של 33% במונחים שנתיים, ההשקעה בנדל"ן למגורים גדלה בקצב של 36%, ונרשם גידול גם במכירת שטחים מסחריים.

תהליך העיור יימשך על פני שנים וחלק מהדירות הפנויות יאוכלסו על ידי מהגרים מהכפר לעיר. נראה כי הממשל הבחין בבעיה החמורה ומנסה לקרר את השוק בהדרגתיות ולהימנע מיצירת משבר נדל"ן. יש להניח כי צעדי הממשל יופנו כעת גם לערים הקטנות יותר ולפרברים.


 

 

סיכום

לאחרונה עקפה הכלכלה הסינית את הכלכלה היפנית במונחי תוצר, ומתחילה לצמצם את הפער המשמעותי בינה לבין ארה"ב - הגדולה בעולם. על פי הערכות, צפי הצמיחה צפוי לעמוד על כ- 9.5% בשנים הקרובות, אך זאת בהנחה והממשל יצליח לפעול נכונה בנוגע לשני האתגרים המרכזיים - אינפלציה גבוהה ועליית מחירים חדה בשוק הנדל"ן.

היתרון של סין על פני מדינות אחרות הוא היכולת של הממשל להשפיע על הכלכלה בצורה טובה ומדויקת. לממשל בסין קל יותר להתאים את מדיניותו להתפתחויות בכלכלה העולמית ביחס לכל שלטון אחר במדינה מערבית. הממשל שולט בבנקים ובכמות ההלוואות שיינתנו בכל רגע נתון, ולכן ניתן להניח כי המערכת הבנקאית בסין תהיה היציבה ביותר בעיתות משבר, ובעלת היכולת הטובה ביותר לסייע לצמיחת המשק, על ידי מתן הלוואות.

הנתונים הטובים של צמיחתה של סין, מגיעים למרות תקופה בה המצב הכלכלי העולמי אינו יציב. במידה וארה"ב תחזור לצמיחה בשיעור הגבוה מהמצופה, גם נתוניה של סין יפתיעו לטובה, ויעלו על הציפיות הקיימות בשוק. גם בתרחיש הפסימי בו ארה"ב נגררת למיתון חוזר, סין היא אחת המדינות היחידות בעולם שיש לה את הכלים לעודד את הכלכלה שלה ומספיק "שומן" לשרוד גם תקופות של מיתון. למרות שהיא "נכנעה" ללחץ הבינלאומי לנייד את שער היואן, היא עשתה זאת במתינות והשאירה יתרון תחרותי משמעותי ליצואנים שלה.

השפעתה הפוליטית של סין בעולם עולה ואם לא יחול שינוי קיצוני, ההערכות הן כי היא צפויה להיות הכלכלה הגדולה בעולם במהלך עשרים השנים הבאות. בזמן שבארה"ב ישנם קשיים פוליטיים לקבלת החלטות גורליות ובאירופה נאבקים במשבר חובות, נראית סין ככלכלה מעניינת המציעה משהו שונה מהצרות של מדינות המערב.

 

סקירות נוספות על סין

סין - התפתחויות בשנת 2010 עם מבט לעתיד / אוקטובר 2010

סין - סקירה כלכלית / פברואר 2010 
 
 
 
סקירות אחרונות
 
מהפכה טכנולוגית היסטורית / יוני 2018  


סקטור הסמיקונדקטור / מאי 2018  


סקטור התשתיות בארה"ב / מרץ 2018