רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תל בונד-שקלי 0-3

 
 

מידע כללי על תל בונד-שקלי 0-3

מדד תל בונד שקלי 0-3 כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שאינן צמודות למדד בריבית קבועה, בתקופה לפדיון משוקללת בת 0-3 שנים, אשר נכללות במאגר התל בונד ועומדות בתנאי הסף של המדד.

הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בחודשים מאי ונובמבר.

 

תנאי כניסה למדד

1.סדרות האג"ח במדד הן קונצרניות.

2.סדרות האג"ח במדד יישאו ריבית קבועה ולא יהיו צמודות למדד המחירים.

3.סדרות האג"ח במדד נכללות במאגר התל – בונד של הבורסה בישראל.

4.סדרות האג"ח במדד יהיו בדירוג מינימלי של (A-) לפי דירוג 'מעלות' או (3A) לפי דירוג 'מדרוג'.

 

נקודות חשובות על תל- בונד שקלי 0-3

  • פורסם לראשונה ב17.09.2017, ונקבע על שווי של 372.32.
  • רציף, כל 15 שניות במהלך יום המסחר. 
  • מספר הסדרות במדד אינו מוגבל.
  • משקלה היחסי של כל סדרה במדד לא יעלה על 6%.
  • משקלו היחסי של כל מנפיק במדד לא יעלה על 24%.
  •  

 

 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל בונד-שקלי 0-3

שם הבורסה: תבד.ס151

בלומברג: TEL-SH03

מספר ני"ע בנכס: 22

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תל בונד-שקלי 0-3
 
 
 
 
 
גרף תל בונד-שקלי 0-3
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח