רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תל בונד לא צמודות

 
 

מידע כללי על תל בונד לא צמודות

מדד תל בונד-לא צמודות מורכב מסדרות האג"ח (קונצרניות) הנכללות במדד יהיו מתוך הסדרות הנכללות במדדי התל בונד השיקלי והתל בונד בריבית משתנה. המאפיין העיקרי של המדד הוא הפיזור הרוחבי הגדול שיש בו. מלבד זאת, היחס בין סדרות האג"ח שבריבית משתנה לבין אלו שבריבית קבועה הינו מאוזן יותר מאשר 'מקבילו הממשלתי', כשהחלוקה היא 60% בריבית קבועה ו – 40% בריבית משתנה.

 

תנאי סף לכניסה למדד תל בונד תשואות שקלי

1. סדרות האג"ח הנכללות במדד הינן קונצרניות שקליות, אינן צמודות למדד המחירים ונושאות ריבית קבועה ומשתנה.   

2. הדירוג המינימלי לסדרת אג"ח הנכללת במדד הוא לפחות  (A-) בדירוג "מעלות" או (3A) בדירוג "מדרוג". אם איגרת החוב מדורגת על ידי שתי חברות הדירוג הדירוג הנמוך מביניהם ייחשב לצורך תנאי הסף

3. על סדרות האג"ח שבמדד להיכלל במאגר האג"ח למדדים של הבורסה בישראל.

 

נקודות חשובות על מדד תל בונד תשואות שקלי

 

1. למדד קיימת מגבלה לפיה משקלה של כל סדרת אג"ח במדד לא תעלה על 2% מסך המדד.

2. למדד קיימת ממגבלה לפיה משקל סדרות האג"ח של מנפיק בודד לא יעלה על 20% מסך משקל  המדד.

3. הושק ב 20/01/2015.

4. הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה ב 15.4 ו- 15.10.

5. מתעדכן ומתפרסם כל 15 שניות במהלך יום המסחר.

6. מסוג שווי שוק, כלומר משקלן  של איגרות החוב שבמדד נקבע לפי שווי השוק היחסי ביניהן.

 
 
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיסתל בונד לא צמודות
נתוני התשואות השנתיות של שער החליפין נכונים לסוף שנת 2016
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל בונד לא צמודות

שם הבורסה: TEL-BNL

בלומברג: TEL-BNL Index

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תל בונד לא צמודות
 
 
 
 
 
גרף תל בונד לא צמודות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח