רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד דולר ארה"ב - שקל

 
 

מידע כללי על דולר ארה"ב - שקל

 
 
 
מדינותדולר ארה"ב - שקל
 
 
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיסדולר ארה"ב - שקל
נתוני התשואות השנתיות של שער החליפין נכונים לתאריך 23/10/2017
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: דולר ארה"ב - שקל

שם הבורסה: forex

בלומברג: USDILS

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד דולר ארה"ב - שקל
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח