רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד שחר 0-2

 
 

מידע כללי על שחר 0-2

מדד שחר 0-2, הינו מדד הכולל את כל איגרות החוב שהונפקו על ידי ממשלת ישראל שאינן צמודות למדד המחירים לצרכן, הנסחרות בבורסה לניירות ערך ומחלקות ריבית קבועה. המדד ייחודי במח"מ (משך חיים ממוצע) של סדרות האג"ח אותן הוא כולל כשהטווח הוא 0-2 שנים ממועד הנפקת האג"ח עד לתאריך הפדיון. גובה הריבית נקבע מראש לכל חיי האיגרת והוא משולם אחת לשנה, כשבמועד הפדיון משולמת גם הקרן. איגרת חוב תיכלל במדד שחר 0-2 כשנתיים לפני יום הפדיון שנקבע במקור ותיגרע מהמדד מיד עם פתיחת המסחר ביום יחלפו שנתיים מרגע ההנפקה. קיימים מדדים נוספים על איגרות החוב שחר, כשההבדלים ביניהם הם משך החיים הממוצע (מח"מ) של האג"ח. מכיוון שמדד שחר מסוג זה כולל רק את הסדרות בעלות מח"מ של 0-2 שנים, הוא מאופיין כמדד בעל מח"מ קצר.

הרכב המדד מתעדכן בסוף כל יום מסחר, כאשר במהלך העדכון מתאזן משקלן היחסי של כל סדרות האג"ח במדד על פי שווי השוק שלהן, כשבמקביל נגרעות ומתווספות למדד סדרות שחר נוספות, בהתאם לתנאי הסף המוגדרים על ידי הבורסה.

המדד מתפרסם ונסחר החל משנת 1993.

 

תנאי הסף לכניסה למדד שחר 0-2:

  1. איגרת החוב חייבת שלא להיות צמודה למדד המחירים לצרכן.
  2. איגרת החוב חייבת לשאת ריבית קבועה בלבד.
  3. תקופת הפדיון לכל סידרת אג"ח תהיה למשך 0-2 שנים.

 

נקודות חשובות על מדד שחר 0-2:

  • פורסם לראשונה ב- 1984, ונקבע על שווי של 98.73 נקודות.
  • מסוג שווי שוק, כלומר משקל איגרות החוב במדד נקבע לפי השווי היחסי ביניהן.
  • מתעדכן ומתפרסם בסוף כל יום מסחר.
  • סימולו בבורסה הוא 'TAR02FIG'
  • החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד שחר 0-2) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את הריבית המחולקת ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהריבית ברוטו כלולה בשער המדד.

 

מהי איגרת חוב?

אג"ח הינה הלוואה שלוקחת חברה עסקית (אג"ח קונצרני) או המדינה (אג"ח ממשלתי) מהציבור, על מנת לגייס כסף עבור הפעילות שלה, ויכולה לשאת ריבית משתנה או קבועה, להיות צמודה למדדים שונים ועוד, בכפוף לתנאים שנקבעים מראש. איגרת החוב הינה מוצר סחיר בבורסה, ומחירה מושפע בין השאר, מההיצע והביקוש אליה, וכן מהיכולות של הגוף הלווה להחזיר את החוב. על מנת לאמוד את טיב החברות ויכולתן לעמוד בהחזרים, קיים דירוג אג"ח, לפיו כל חברה מקבלת ציון המגדיר את היכולות הנ"ל, כשאת הדירוג עצמו קובעות חברות חיצוניות שמתמחות בכך (חברות "מידרוג" ו "מעלה").

 

רוצה ללמוד עוד על אג"ח ממשלתי? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
27.52% ממשל שקלית 0120 (מס. נייר: 1115773)
26.66% ממשל שקלית 0519 (מס. נייר: 1131770)
26.38% ממשל שקלית 0219 (מס. נייר: 1110907)
19.45% ממשל שקלית 1018 (מס. נייר: 1136548)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: שחר 0-2

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TAR02FIG

מספר ני"ע בנכס: 2

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד שחר 0-2
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
גרף שחר 0-2
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח